30 december 2013 03:06 via venstre-ltk.dk

Foreningens navn er Venstre i Lyngby-Taarbæk
§ 1. Formål

Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:

Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre…

Point-, prioritering- og kvalitetsmetoden

30 december 2013 03:04 via venstre-ltk.dk

Valg efter Pointmetoden:

Ved pointmetoden skrives på stemmesedlen navnene på det antal det antal personer, der kan stemmes på i den rækkefølge den enkelte helst ser dem valgt. Den første kandidat på stemmesedlen får points svarende til det antal personer, der skal stemmes på, det næste kandidatnavn får 1 point mindre og så fremdeles.

Kandidaterne er valgt i den rækkefølge, som de ved den efterfølgende optælling har fået points.
De kandidater, som ikke opnåede valg, er suppleanter i rækkefølge efter deres point-tal.
Ved stemmelighed, som må tillægges betydning, foretages omvalg blandt de kandidater, der opnåede lige mange stemmer (=points). Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

Valg efter prioritetsmetoden:

Ved valg af flerhed af personer påføres stemmesedlen i prioriteret orden så mange navne som svarer til det antal personer, der skal vælges, dog højst 10.

Inden optællingens start udregnes et fordelingstal, der fremkommer ved at dele antallet af afgivne stemmer med antallet af personer, der skal vælges. Blanke og ugyldige stemmer anses for ikke-afgivne. Det fremkomne tal forhøjes til nærmeste hele tal.
Ved første optælling vælges de kandidater, der har opnået et antal førstepladser større eller lig med det i punkt 1 fremkomne fordelingstal.
Anden optælling foretages kun, når proceduren i punkt 2 ikke giver et tilstrækkeligt antal valgte kandidater. Ved denne optælling vælges de kandidater, der har opnået et antal første- og andenpladser større eller lig det i punkt 1 fremkomne fordelingstal.
Der foretages yderligere optællinger efter disse retningslinier, indtil der er fremkommet det nødvendige antal kandidater.
Opnår flere kandidater valg, ved samme optælling, end der er brug for, er kun de kandidater valgt, som har opnået det største antal af de pladser, der er relevante ved den foretagne optælling. Er der herved lighed, afgøres valget ved at sammenligne antallet af førstepladser, ved fortsat lighed antallet af andenpladser osv.
Hvis der efter samtlige optællinger ikke er valgt det fornødne antal kandidater, vælges de resterende personer blandt kandidaterne, der ikke opnåede fordelingstallet, efter samme procedure som i punkt 5.

Valg efter kvalitetsmetoden:

Ved valg af personer i bestemt rækkefølge påføres stemmesedlen i prioriteret orden så mange navne, som svarer til det antal personer, der skal vælges.

Rækkefølgen findes ved sammenligning af kandidaternes opnåede placeringer.
Ved første runde sammenlignes de to kandidater, der har opnået de færreste førstepladser, idet deres indbyrdes placering på samtlige stemmesedler konstateres. Den kandidat der oftest er dårligst placeret, udgår af sammenligningen og placeres nederst i rækkefølgen efter punkt 1. Modkandidaten sammenlignes derefter med den kandidat, der opnåede trediefærrest førstepladser.
Efter disse retningslinier foretages yderligere sammenligninger, indtil alle kandidaternes placering i rækkefølgen er bestemt.