Nyheder

Søren P. Rasmussen (tv) overlod posten som politisk leder til den nyvalgte spidskandidat Helle Binzer (midt). Her flankeret af den genvalgte formand Lis Coskun Laursen.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 26. 2. 2020

Formanden bød velkommen til mødet sammen med en videohilsen fra Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen.

 1. Valg af stemmetællere 

Jens Dissing Odgaard, Alice Hermansen og Thomas Koed blev valgt som stemmetællere.

2. Valg af dirigent 

Bo Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 

Formanden aflagde beretning og sagde bl.a.:

2019 var ikke just et stille år for Venstre. Vi havde travlt, vi skabte resultater og vi havde store, interne debatter, som førte til udskiftninger. Sådan var det for os i Lyngby-Taarbæk. Og sådan var det for hele Venstre.

Efter generalforsamlingen sidste år blev det til en del skriverier for den lokale avis, alt imens vi kæmpede for en solid valgkamp til både Europa- og Folketingsvalg. Ved begge valg gik Venstre frem. Også i Lyngby-Taarbæk. Ved begge valg var vi det parti, der fik flest stemmer her i kommunen.

Folketinget blev sammensat, så vi fik en socialdemokratisk regering. Det sætter sit præg på retningen for Danmark, men Venstres linje er klar: Vi er en kritisk og konstruktiv opposition - vi kommer stærkt igen. Det gælder også i Lyngby-Taarbæk.

Efter valg af ny formand og næstformand er vi i Venstre enige om at se fremad. Det samme er vi enige om lokalt efter vores egen ekstraordinære generalforsamling, hvor vi måtte sige farvel til de to bestyrelsesmedlemmer, der havde anmodet om den ekstraordinære generalforsamling. 

Udover stemmefremgang var der to områder mere, vi gerne ville opnå: Aktivitetsfremgang og medlemsfremgang. Begge dele lykkedes.

VU-afdelingen i Lyngby-Taarbæk er startet op med en sådan fart, at den netop har fået en pris for at holde det højeste tempo i hele VU. 

Vi har siden sidste kommunalvalg vidst, at vores nuværende gruppeformand, tidligere borgmester Søren P. Rasmussen, ikke fortsætter som politisk leder. En af vores vigtigste opgaver de seneste år har været at lave en plan for at fremavle en ny generation af Venstre-folk.

Kredsen har valgt en 29-årig folketingskandidat, regionsmedlem Christine Dal. Christine er fuldbefaren som politiker og mester i at føre valgkampe. Hende skal vi nok få valgt til Folketinget en dag.

Her i kommunen har bestyrelsen fundet en fremragende kandidat i 35-årige Helle Binzer, som – tror vi – varsler nye tider for Venstre i Lyngby-Taarbæk.

Vi har brug for fornyelsen og for at skabe en ny fortælling om Venstre, ikke mindst i den lokale avis og blandt de vælgere, som forlod os ved sidste kommunalvalg.

Formanden takkede Søren P. Rasmussen for hans 20 år lange indsats for Venstre. Hun takkede også Henriette Breum for 6 års veludført arbejde for Venstre i kommunalbestyrelsen og beklagede, at Henriette havde meldt sig ud af Venstre.

Lyngby-Taarbæks økonomi afhænger både af en udligningsform og evnen til at samarbejde på tværs af de partier, som dybest set ikke ønsker stigende skatter. Det er de partier, som burde være de ansvarlige, som fastholder et Lyngby-Taarbæk, hvor der er plads til alle borgere. En kommune, hvor udgifterne til bolig og skatter samlet set er store, men ikke bliver større end at alle kan blive boende og leve et godt liv.

Vi kan gøre mange ting bedre her i Lyngby-Taarbæk. Først og fremmest kan vi sætte borgerne i centrum. Styrke borgernes egne valg, give hinanden lidt mere frihed og samtidig et stærkere fællesskab. En kommune, der lader os tage mere personligt ansvar, og samtidig styrker det lokale demokrati og samarbejde.

En af de allervigtigste opgaver, vi har i år er at forme skelettet til det valgprogram, vi skal i dialog med borgerne om. En anden af de store opgaver er at finde flere politiske talenter, som kan styrke Venstre i kommunalbestyrelsen og som kan styrke borgernes indflydelse i deres egen kommune.

Derfor indleder vi arbejdsåret med en strategikonference og med at oprette et talentprogram, hvor vi træner og øver og styrker Venstre lokalpolitisk.

Formanden takkede til sidst bestyrelsen og medlemmerne for den store indsats, der var lagt i arbejdet.

 - -

Kommunalbestyrelsesmedlem Søren P. Rasmussen aflagde beretning fra arbejdet og talte bl.a. om kommunens økonomi, reformer på børne- og ældre­området samt beskæftigelsesindsats. 

- -

VU-formand Rosa Ingstrup Knudsen fortalte om den voksende VU-afdelings aktiviteter og stigende medlemstilgang.

- -

Under drøftelsen af foreningens forhold blev der bl.a. talt om den proces, som bestyrelsen og valgudvalget havde haft i forbindelse med afsøgningen af ny spidskandidat og om nødvendig­hed­en af at viske tavlen ren og rykke sammen, så Venstre kan få fremgang i Lyngby.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

4. Behandling af regnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budget, og beslutning om medlemskontingent for 2021 

Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning og vedtog nye kontingent­satser gældende fra 2021: Medlem 400 kr., pensionistmedlem 350 kr., par 700 kr.

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag 

7. Godkendelse af procedurer for KV21

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til “Forretningsorden for opstilling til kommunalvalg 2021 samt udarbejdelse og gennemførelse af handlingsprogram” 

8. Beslutning om antal opstillede og valg af kandidat(er) til RV21

Generalforsamlingen vedtog at opstille én kandidat til regionsrådsvalget.

9. Valg af formand 

Lis Coskun Laursen genopstillede og blev valgt med akklamation. 

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Møller og Tommy Wedel genopstillede og blev valgt med akklamation. Bestyrelsessuppleanterne Jens Bo Olesen og Morten Lauritsen genopstillede og blev valgt med akklamation i nævnte rækkefølge.

Bestyrelsen består nu af:

  • Niels Møller (på valg i 2022)
  • Tommy Wedel (på valg i 2022)
  • Jens Dissing Odgaard (på valg i 2021)
  • Alice Hermansen (på valg i 2021)
  • Kristian Kurlink (på valg i 2021)
  • Samt formand Lis Coskun Laursen.

11. Valg af formand for kredsbestyrelsen 

Kredsformand Niels Møller genopstillede og blev med akklamation valgt frem til året efter næste folketingsvalg.

12. Valg til kredsbestyrelsen 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udpege kreds­bestyr­el–sen efter indstilling fra kredsformanden.

13. Valg af medlem til regionsbestyrelsen 

Generalforsamlingen valgte formand Lis Coskun Laursen som repræsentant i Venstres bestyrelse i Region Hovedstaden.

14. Valg af delegerede til landsmødet 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at vælge delegerede til Venstres landsmøde.

15. Valg af to revisorer og suppleant(er) 

Flemming Duus Mathiesen og Jørn Moos blev valgt som revisorer. General­forsamlingen valgte ingen suppleant for revisorerne.

16. Eventuelt

Lis Laursen takkede dirigenten og mødedeltagerne for en god general­forsam­ling. 


REFERAT AF OPSTILLINGSMØDE 26. 2. 2020

Formanden bød velkommen til mødet.

I. Valg af stemmetællere og dirigent

Jens Dissing Odgaard, Alice Hermansen og Thomas Koed blev valgt som stemmetællere. Bo Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

II. Valg af spidskandidat til kommunevalget

Bestyrelsen foreslog valg af Helle Binzer som spidskandidat til kommune­valget i 2021. Der var ingen andre forslag. Efter præsentation og spørge­runde valgte opstillingsmødet Helle Binzer med akklamation.

Herefter overlod Søren P. Rasmussen stafetten som politisk leder til Helle Binzer.

III. Valg af kandidat til regionsrådsvalget

Bestyrelsen foreslog valg af Christine Dal som kandidat til regionsrådsvalget i 2021. Der var ingen andre forslag. Efter præsentation valgte opstillingsmødet Christine Dal med akklamation.


Helle Binzer stiller op som spidskandidat for Venstre i Lyngby-Taarbæk.

PRÆSENTATION AF KANDIDAT: HELLE BINZER

Kære Venstre medlemmer

Mit navn er Helle Binzer og bestyrelsen har valgt at pege på mig som ny spidskandidat efter Søren P. Rasmussen. Det er jeg dybt taknemlig for ,og det er en anbefaling, jeg tager meget alvorligt, for som jeg ser det er der kun én vej frem for Venstre og det er fremad!

Inden vi mødes til generalforsamling den 26. februar, vil jeg gerne at du får mulighed for lige at lære mig lidt bedre at kende. Derfor inviterer jeg til dialogmøde den 19. februar klokken 19.30 hos mig i Hvidegårdsparken 31, 2800 Kongens Lyngby. Af hensyn til forplejning vil det være behjælpeligt med en tilmelding på [email protected]

Om mig

Jeg er 34 år gammel, opvokset i Hjørring og jeg bor sammen med min mand Toke. Vi har sammen Thor på 4 år og Bjørn på 2 år. Vi valgte for 7 år siden at flytte fra vores lejlighed på Frederiksberg til Lyngby Taarbæk. Vi faldt for den skønne natur og vi kunne se os selv stifte familie her. Det har vi bestemt ikke fortrudt. 

Jeg har en bachelor i Antropologi fra Københavns Universitet og arbejder til dagligt hos Discovery Networks Danmark, hvor jeg sidder som Key Account Manager og laver kommercielle partnerskaber med danske TV-annoncører.

Lokalpolitisk erfaring

Jeg har i det seneste års tid brugt al min fritid på at arbejde med politik. Jeg sat mig selv i spidsen for det tværpolitiske arbejde med kommunens indsats på dagtilbudsområdet. Et område, som jeg - og mange andre forældre - oplever som nedprioriteret igennem mange år. Jeg har arbejdet koncentreret med en firegrenet strategi: 

1) Demonstration foran Lyngby Rådhus 6. april 2019. 

2) Dialogmøder med kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

3) Aktivering af forældre på tværs af dagtilbud, kommunale og selvejende. 

4) Læserbreve og indslag i lokalavisen, Politiken, DR og P4 samt Facebook gruppen ”Bedre Børneliv Lyngby Taarbæk”.

Arbejdet har høstet klare resultater. Jeg har i den grad fået aktiveret forældre på tværs af kommunen og vi er lykkes med at stifte kommunens første forening for børn, Bedre Børneliv Lyngby Taarbæk. En forening, som bliver hørt og har indflydelse. Vi har opnået at lægge et politisk pres sådan, at vi er i meget tæt dialog med Børne- og ungeudvalget samt borgmesteren om strategien for kommunens dagtilbud.

Jeg er glad for, at jeg som borgerlig kan være med til at sætte dagsordenen på børneområdet. Vi borgerlige elsker jo også vores børn og vil dem det bedste.

Erfaringerne med at aktivere vælgerne vil jeg bruge til at sikre fremgang for Venstre ved valget i 2021.

Lyngby-Taarbæk for alle 

Selvom min interesse for lokalpolitik stammer fra min interesse for børneområdet, så har jeg stor interesse for alt det, der betyder noget for os i Lyngby-Taarbæk. 

Vi har en kommune med en stor skatteindtægt og mange penge at prioritere med. Men prioriteringerne er nogle gange svære at forstå. Og det er svært at forstå, at det skulle være nødvendigt at opkræve endnu flere penge i skat for at få kommunen til at løbe rundt.

En prioritering, jeg har svært ved at forstå, er, at andre partier vil bruge 250 mio. kr. på at renovere Rådhuset. Jeg kalder det en hån mod os, der bor i kommunen. 

Vi står i en tid hvor flere af kommunens servicetilbud er voldsomt nedslidt, for ikke at tale om vores veje mm, som heller ikke er vedligeholdt. Det er uforsvarligt at prioritere så mange penge på et kontorhus imens man vil nedprioritere i de bygninger, hvor borgerne i langt højere grad har deres gang.

Fælles for alle i kommunen er, at Lyngby Taarbæk ikke er en billig kommune hverken at bosætte sig i eller leve i. Det mener jeg forpligter lokalpolitisk. Det er for nemt at sige, at skatten skal op for at få råd til det, vi vil. Jeg frygter, at vi ender med at skubbe flere borgergrupper ud af kommunen, hvis det bliver dyrere at bo her. 

Grundlæggende mener jeg, at man skal lade borgerne beholde deres egne tjente penge, så den enkelte har mere frihed til selv at prioritere.

Jeg vil understøtte det frie valg for forældre, for syge, for ældre, for pårørende og i de øvrige situationer, hvor vi har brug for fællesskabet.

Strategi for Venstre

Der er ingen tvivl om, at jeg vil arbejde benhårdt for Venstre Lyngby Taarbæk. Jeg mener, at der er et kæmpe borgerligt potentiale for Venstre i vores kommune. Vi skal have mange flere ind kommunalbestyrelsen og vi skal igen være med til at sætte dagsordenerne i vores kommune.

Skal vi lykkes, vil jeg heller ikke lægge skjul på, at det kræver flid, vilje og ikke mindst samarbejde. Vi skal samarbejde internt i Venstre, men også eksternt. Vi har en kommunikationsopgave foran os, som skal løftes ude hvor borgerne er, i pressen og på de sociale medier. Vi skal føre valgkamp fra dør til dør, vi skal vinde stemmerne ved at lytte, spørge og komme med de tanker og forslag, som forbedrer dagliglivet for os, der bor i Lyngby.

Vi Venstre-folk skal udnytte hinandens styrker og spille hinanden gode. Det er jeg overbevist om, at vi kan lykkes med. Til sammen har vi stærke kompetencer, som sikrer os fremgang i 2021!

På genhør! Jeg håber at se dig den 19. februar klokken 19.30 hos mig i Hvidegårdsparken 31, 2800 Kongens Lyngby.

Bedste hilsner
Helle Binzer
 

HELLE PÅ FACEBOOK
Christine Dal, 28 år, repræsenterer Venstre i Regionsbestyrelsen og er 1. suppleant til Folketinget i Københavns Omegns Storkreds.

PRÆSENTATION AF KANDIDAT: CHRISTINE DAL

Kære medlemmer af Venstre i Lyngy-Taarbæk.

Mit navn er Christine Dal og jeg ønsker at blive jeres nye folketingskandidat. 

Jeg er 28 år, født og opvokset i Gentofte, men med en stor del af familien boende i Lyngby. 

Privat bor jeg med min mand Jesper og vores 3 måneder gamle søn Malte, og vi har nu købt hus i Virum, hvor vi flytter ind i januar. Vi glæder os til at få mere plads og luft omkring os, og ser frem til at blive en aktiv del af foreningen og det politiske liv i Lyngby. 

 Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder til dagligt på Hvidovre hospital på landets største mave-tarmkirurgiske kræft afsnit. Her er jeg også klinisk vejleder, hvor jeg uddanner vores nye sygeplejersker, og jeg elsker mit fag. 

Arbejdet med ældre

Jeg har et bredt CV med erfaring på sundhedsområdet og har bl.a. arbejdet i specialområdet med blinde, fire år i socialpsykiatrien på Frederiksberg, som vikar på plejehjem, i hjemmeplejen, på skærmede demensafsnit og som frivillig på hospice.

Jeg bruger min personlige erfaring som ansat i sundhedsvæsenet og som pårørende i mit politiske arbejde. Jeg driver desuden et mindre hestesportssted i Frederikssund og er selv aktiv rytter.

Erfaring som rådmand

Af politisk erfaring har jeg samlet halvandet år i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg som rådmand og medlem af børneudvalget, undervisningsudvalget samt ældre-  og sundhedsudvalget. Jeg var indtil beslutningen om flytning 1. suppleant til kommunalbestyrelsen. 

Herudover har jeg siddet i bestyrelsen på Frederiksberg gymnasium siden 2012. Og jeg har siden 2013 siddet i Venstres kommunebestyrelse og arbejdet organisatorisk for foreningen.

Regionsrådet

Jeg repræsenterer Venstre i regionsrådet, hvor jeg ved valget i 2017 blev valgt med 2.383 personlige stemmer. I regionen sidder jeg bl.a. i sundhedsudvalget og udvalget for innovation, uddannelse og forskning samt sundhedskoordinationsudvalget.

I januar 2019 blev jeg opstillet som kandidat til folketingsvalget for Hvidovrekredsen, hvor jeg førte en stabil valgkamp for et minimalt budget, mens jeg arbejdede fuldtid, var gravid og passede mine poster i regionen. 

Godt valg

Det medførte et godkendt resultat med 1358 personlige stemmer og jeg er nu storkredsens første suppleant til folketinget. Ved næste folketingsvalg går jeg all-in og min valgkamp får fuld skrue. Jeg er allerede i gang med forberedelserne og går målrettet efter valg næste gang.

Jeg er hårdtarbejdende, selvkørende og har en stærk politisk profil med afsæt i det sundhedspolitiske. Jeg er dog også skarp i lokalpolitiske sager og ved, at det er opmærksomheden mellem valgene, der giver resultaterne. 

Vil være kendt lokalt

Synlighed i kommunen, i læserbreve, ved debatter og arrangementer - det er her, opmærksomheden skabes. Jeg er god til at skabe relationer i politik og det har sikret mig muligheden for at skabe gode resultater for Venstre. 

Jeg ser frem til at møde jer alle og håber på jeres opbakning og derved muligheden for at repræsentere Lyngby landspolitisk.

FØLG CHRISTINE PÅ FACEBOOK


Folketingskandidaten går forrest for at kommunikere partiets budskaber. (Modelfoto fra valgaftenen 2019).